Dokumenterte aktiviteter etter 1992

I forbindelse med bygging av ny riksvei 19 i 1993 ble det foretatt en planering uten varsel til myndigheter. Planeringen ble gjennomført uten kulturminnefaglig overvåkning. Det ble i august 1993 foretatt en prøvesjakting i området hvor Midgard historisk senter ble prosjektert. Da det ble påvist spor som kunne være forhistoriske. Videre undersøkelser ble gjennomført i tidsrommet 20. mai til 1. juli 1994. Konklusjonen Trond Løken trakk etter å ha undersøkt strukturene, var at det trolig har ligget et grindbygget kort hus i nordre ende av tomta. Det foreligger ikke dateringer og bygningen kan ha fungert som et lagerhus av en eller annen type. I tillegg ble det undersøkt en grop hvor det i 1993 ble funnet en jernkniv av yngre jernalders type. Det ble påvist brente menneskebein og trekull samt noe skjørbrent stein. Størrelse og form på strukturen angir at det er tale om en grav. Om det er en flatmarksgrav eller om den har hatt en overbygging og ytre form er ikke mulig å avgjøre.

I forbindelse med anlegget av aktivitetsareal tilknyttet Midgard historisk senter ble det foretatt en registreringssjakting på jordstykket øst for Midgard, umiddelbart vest for lokaliteten til Skipshaugen. Det ble ikke påvist strukturer i undergrunnen. Under gjennomføring av Den Kulturelle Skolesekken i 2003 fant en elev en liten gjenstand av gull i gravningsmassene. Funnstedet og området ble saumfart med metalldetektor under oppsyn av fylkesarkeolog Anitra Fossum, uten at nye funn ble påvist.

Forrige artikkelBorreprosjektet 1988-1992 Neste artikkelOsebergskipet