Den kulturelle skolesekken

Siden 2001 har Midgard historisk senter tilbudt pedagogiske opplegg for skoler i regi av DKS. På Borre i nord eller Kaupang i sør har alle elever på 6. trinnet i Vestfold fått prøve seg som vikinger i en dag.

I følge historiefaget etter 4. trinn skal elevene kunne «kjenne att historiske spor i eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke». Med utgangspunkt i dette læreplanmålet mener vi at læringsutbyttet blir enda større når historiske kulturminner blir brukt som scene for flerfaglige skoleopplegg.

Elevene møter profesjonelle formidlere. Kunnskapsoverføringen er handlingsorientert og bygger på deltakelse og dialog. Elevene skal erfare og gjøre, ikke bare høre.

 

Hvem er DKS for?

Skoler fra Sandefjord og sørover sogner til DKS-opplegget som arrangeres på Kaupang utenfor Larvik. Dette gjennomføres i mai og juni.

Alle skoler fra og med Stokke og Tjøme i sør til Sande og Svelvik i nord deltar på DKS-opplegget på Midgard historisk senter på Borre. Dette gjennomføres i september.

Deltagelse i disse DKS-oppleggene er gratis og obligatorisk for skolene.

 

Kontaktpersoner

Ansvarlig på Midgard historisk senter (praktisk gjennomføring, kontakt med skoler underveis): Museumspedagog Anne Gustafson, tlf. 93 46 20 80/33 eller sentralbord 33 07 18 50. Epost: anne.gustafson@vestfoldmuseene.no

Vestfold fylkeskommune (transport, turneplan, osv): Anna B. Jørgensen, tlf. 92 45 76 04.  Epost: annaj@vfk.no

 

Faglig forberedelse til museumsbesøk

For å få et størst mulig læringsutbytte er det ønskelig at elevene kommer forberedte. De bør kjenne begrepene jernalder og vikingtid før besøket.

Generelle praktiske opplysninger

Toalett: På Kaupang vil det være plassert ut et mobilt toalett. På Midgard er det mulig å benytte toalettet på senteret.

Bekledning: Det kan være vått og gjørmete i gresset, så gode sko er viktig, i tillegg til yttertøy som gjør at man holder varmen hele dagen. Det kan være dugg i gresset om morgenen.

Evaluering: Midgard historisk senter er opptatt av kvalitetssikring. Lærerne bes fylle ut et kort skriftlig evalueringsskjema i løpet av museumsbesøket.

Gruppeinndelinger: På hvert sted er det fire poster elevene skal innom. Her følges stort sett ordinær klasseinndeling. På noen poster vil elevene deles inn i mindre grupper. Lærerne bes se beskrivelse av hvert av de to DKS-oppleggene. Denne gruppeinndelingen må lærer ha planlagt og informert elevene om på forhånd.

Lærerens rolle: Det skal være med minst en lærer pr. 25-30 elever. Lærerne skal følge hovedgruppene (klassene) mellom postene, og ellers delta sammen med undergruppene der det er mest behov. Det er lærernes ansvar å sørge for at elevene til enhver tid er der de skal være, og for ro og orden underveis. Vår erfaring er at det er viktig at dette er lærere som kjenner elevene godt, og at det er mer utfordrende med utendørs aktiviteter som dette.

 

Opplegget på Kaupang

Våren 2018 inviteres skolene til DKS-opplegg på vikinghandelsstedet Kaupang. Her får elevene lære om vikingtiden i et lokalt perspektiv på en autentisk læringsarena. Gjennom praktiske aktiviteter vil de få en forståelse for ulike sider av vikinglivet, deriblant handel og håndverk.

Ytterligere beskrivelse finnes på DKS-sidene til Vestfold fylkeskommune. Les her

 

Opplegget på Midgard

Høsten 2018 inviteres skolene til DKS-opplegg om aristokratiet på Borre. Her får elevene lære om vikingtiden i et lokalt perspektiv på en autentisk læringsarena. Gjennom praktiske aktiviteter vil de få en forståelse for ulike sider av vikinglivet, deriblant det aristokratiske livet, alliansebygging, gravlegging og håndverk.

Ytterligere opplysninger finnes på DKS-sidene til Vestfold fylkeskommune. Les her

 

Pedagogiske tilbud til andre skoler utenom DKS

Midgard historisk senter ønsker å tilby skoler pedagogiske opplegg utenom de faste DKS-gjennomføringen. Museumspedagogen kan tilpasse innhold og aktiviteter til skolenes ønsker og tidsramme.

 • Omvisning i utstillinger, Borreparken og i Gildehallen.
 • Håndverksteknikker: Slindring, toving, myntslåing, runeverksted, pung-laging.
 • Vikingleker på lekeplassen: Øksekasting, pil og bue-skyting, balansestokk, styrkeaktiviteter.
 • Matlaging: Brødsteking, suppe, urtejakt.
 • Spill: Viking-økonomi, handelsbod, leseteater, rollespill, hauglegging.

 

Relevante læreplanmål

Grunnleggende ferdigheter (spesielt muntlige ferdigheter i samfunnsfag) står sentralt. Konkrete læreplanmål (se under) vil bli dekket i varierende grad gjennom de ulike aktivitetene.

Etter 4. trinn

Historie (samfunnsfag)

 • beskrive hovudtrekk ved bronsealderen og jernalderen og gjere greie for korleis jordbruket forandra levemåten i Noreg og Norden

Muntlig kommunikasjon (norsk)

 • samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Aktivitet i ulike rørslemiljø (kroppsøving)

 • leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra
 • kjenne att historiske spor i eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke

Mat og forbruk (mat og helse)

 • undersøkje ulike matvarer med tanke på smaksopplevingar

Design (kunst og håndverk)

 • lage enkle gjenstander gjennom å strikke, veve, filte, sy, spikre og skru i ulike materialer

 

Etter 7. trinn

Historie (samfunnsfag)

 • fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden

Geografi (samfunnsfag)

 • forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis

Muntlig kommunikasjon (norsk)

 • opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon

Design (Kunst og håndverk)

 • lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon

Idrettsaktivitet (kroppsøving)

 • utføre varierte aktivitetar og delta i leik som fremjar uthald, koordinasjon og anna kroppsleg utvikling

Mat og kultur (mat og helse)

 • lage mat frå ulike kulturar
 • lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs
Forrige artikkelVikinglekeplassen Neste artikkelPraktisk info