Registrering av kulturminner

På gården Vold nordres grunn (g nr 18, br nr 1) ble to hauger, som var mellom 6-8 meter i diameter, lagt under plogen mellom 1890-1920. Ildpåvirket stein og aske ble observert ved pløying. Nøyaktig i dette området fant Rolf Vold et bøyd rustent sverd, H-type, fra vikingtid.

I Vestfolds Oldtidsminner står det en opplysning om en runestein som etter opplysninger skulle ha stått på Vold nordre. Deler av denne skulle være brukt i grisehusets mur på Vold nordre. Sommeren 1991 gjorde Terje Gansum rekognoseringer etter steinen. Grunnmurer ble undersøkt, men søkene ga ingen resultater.

Det ble registrert gravminner nord for Borreparken. Disse registreringene er innarbeidet i en rapport i 1994. I 1992 og 1993 foretok Terje Gansum flyfotografering og det foreligger registreringer av fire mindre gravanlegg i dyrket mark mellom Borreparken og Spillemannshaugen.

I Borreparken ble det i 2004 påvist spor i marken som tyder på at det ligger flere kammergraver i området sør i parken. Disse observasjonene er styrket gjennom bruk av magnetometer og georadar, våren 2007. Kammergraver utgjør en gravform som er knyttet til aristokratiet i jernalder.

Ved en tilfeldighet, i april 2007, oppdaget Lena Fahre og Terje Gansum at det var kastet opp noe jord med brente bein i senter av haug 30. Dokumentasjon ble gjennomført og beina ble sendt til Kulturhistorisk museum. De kremerte beina er menneskebein (Holck personlig meddelelse).

Haug 6 samt arealer like sør for parkens port ble mål for nye prospekteringer i oktober 2007. Det ble påvist spor etter hva geofysikerne og arkeologene hos Riksantikvarieämbetet mente var to hallbygninger. Tolkningen kunne understøttes gjennom nye analyser av Bjørn Myhres undersøkelser fra 1991, hvor en av sjaktene lå inne i den nordre hallbygningen. Plantegningen fra 1991 og anomaliene (stolpehullene) fra georadarundersøkelsen stemmer helt over ens. Datering av trekull av eik fra ett stolpehull i hallen ga en kalibrert verdi AD 420-630. Hvis trekullet av eik har en egenalder på ca 200 år vil dateringsperioden falle innenfor merovingertid – vikingtid.

I forbindelse med Bjørn Myhres forestående publisering av Borreprosjektet vil gravminnene i parken få en nummerrekkefølge som bygger på den gamle, men som supplerer med nye registreringer, og antallet synlige gravminner innenfor steingjerdet er nå kommet opp i 44 stykker.

Forrige artikkelKaupang Neste artikkelHistorikk over Borrehaugene, Voldgårdene og kirkestedet